Persondatapolitik

Persondatapolitik – den korte udgave

I SVANEN Gruppen behandler vi personoplysninger fra vores lejere, kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. Denne persondatapolitik - i en kort udgave - fortæller, hvilke data vi indsamler, hvordan de behandles og hvilke rettigheder du har som registreret. Den gældende og mere detaljerede persondatapolitik kan du erhverve ved at rette henvendelse til os.

Vores persondatapolitik omhandler alle persondata, der gives til os eller som vi indsamler, når du er lejer, beboer, kontaktperson, kunde, kontaktperson hos leverandør eller samarbejdspartner eller har andre relationer til os. Det gælder også når du besøger www.as-svanen.dk eller retter henvendelse til os via vores hjemmeside.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte og lovlige formål samt ud fra berettigede interesser. Vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandling af oplysningerne er:

SVANEN Development A/S
Cvr.nr. 26 30 02 31
Rådhustorvet 1
8700 Horsens
Kontaktperson: Diana Enevoldsen

Vi overholder EU’s databeskyttelsesforordning og alle danske love og regler på området. Du kan altid kontakte os på , tlf. 87224545 eller pr. brev, hvis du har spørgsmål.

Hvilke data bruger vi?

Persondataoplysninger omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, CPR-nummer samt øvrige oplysninger om personens økonomiske og sociale forhold.

Behandling af oplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de oplysninger, der er nødvendige for at vi kan administrere en given relation, varetage og håndtere de aftaler, der er indgået og opfylde de krav, der i øvrigt er i lovgivningen.
Vi behandler som udgangspunkt ikke særlig følsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser osv., med mindre vores aftale eller samarbejde kræver det.

Kontrol, opdatering og sletning af data

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger for at opdatere persondata løbende, enten via kontakt eller via opdatering fra offentlige databaser.
Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Videregivelse af data og oplysninger

Vi videregiver kun persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor.
Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring.
Vi videregiver ikke persondata til aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder som registreret

Ret til adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, kan du gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

Hjemmeside

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.

Klage

Vil du klage over vores håndtering af persondata, kan dette ske ved henvendelse til Datatilsynet på datatilsynet.dk eller pr. post til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Revidering af persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i vores persondatapolitik.

Top
Thrane.nu